Ausbildungsübersicht


Name Anmeldeschluss
25 von 55 Kursen
Spezialkurs TARMED GrundlagenBern1 Tag05.11.2019
Lehrgang Berufsprüfung, Kl. MittwochBern3 Semester08.07.2019
Spezialkurs TARMED GrundlagenBern1 Tag12.08.2019
Branchenkunde UVG LuzernLuzern1 Tag07.04.2019
Branchenkunde Soziale Sicherheit LuzernLuzern1 Tag22.09.2019
Branchenkunde Prüfungsvorbereitung LuzernLuzern1 Tag10.02.2020
Branchenkunde Taggeld LuzernLuzern1 Tag12.10.2019
Branchenkunde Generation 18 LuzernLuzern6 Kurstage11.03.2019
Branchenkunde UVG LuzernLuzern1 Tag26.02.2020
Branchenkunde VVG LuzernLuzern1 Tag24.09.2019
Branchenkunde Soziale Sicherheit LuzernLuzern1 Tag22.09.2020
Branchenkunde KVG LuzernLuzern1 Tag17.03.2019
Branchenkunde Prüfungsvorbereitung LuzernLuzern1 Tag11.02.2021
Branchenkunde Taggeld LuzernLuzern1 Tag12.10.2020
Branchenkunde Prüfungsvorbereitung LuzernLuzern1 Tag14.02.2019
Branchenkunde Generation 18 ZürichZürich6 Kurstage18.03.2019
Branchenkunde UVG ZürichZürich1 Tag09.03.2019
Branchenkunde Soziale Sicherheit ZürichZürich1 Tag29.09.2019
Branchenkunde Prüfungsvorbereitung ZürichZürich1 Tag17.02.2020
Branchenkunde Taggeld ZürichZürich1 Tag05.10.2019
Basiskurs Gesundheitswesen CHZürich3 Tage26.03.2019
Basiskurs Sozialversicherungen CHZürich2 Tage28.05.2019
Basiskurs Gesundheitswesen CHZürich3 Tage30.07.2019
Lehrgang Berufsprüfung, Kl. MontagZürich3 Semester08.07.2019
Lehrgang Berufsprüfung, Kl.DienstagZürich3 Semester08.07.2019